صفحه اصلی

پست های اخیر

بازدید معاونت آموزش ابتدایی از مدارس چندپایه

بازدید معاونت آموزش ابتدایی از مدارس چندپایه

بهمن 13, 1398 هیچ دیدگاهی برای بازدید معاونت آموزش ابتدایی از مدارس چندپایه ثبت نشده
هشتمین نشست تخصصی دبیرخانه چندپایه استانی مستقر در شهرستان نقده

هشتمین نشست تخصصی دبیرخانه چندپایه استانی مستقر در شهرستان نقده

بهمن 29, 1399 هیچ دیدگاهی برای هشتمین نشست تخصصی دبیرخانه چندپایه استانی مستقر در شهرستان نقده ثبت نشده
هفتمین نشست تخصصی دبیرخانه چندپایه استانی مستقر در شهرستان نقده

هفتمین نشست تخصصی دبیرخانه چندپایه استانی مستقر در شهرستان نقده

بهمن 28, 1399 هیچ دیدگاهی برای هفتمین نشست تخصصی دبیرخانه چندپایه استانی مستقر در شهرستان نقده ثبت نشده
ششمین نشست تخصصی دبیرخانه چندپایه استانی مستقر در شهرستان نقده

ششمین نشست تخصصی دبیرخانه چندپایه استانی مستقر در شهرستان نقده

بهمن 26, 1399 هیچ دیدگاهی برای ششمین نشست تخصصی دبیرخانه چندپایه استانی مستقر در شهرستان نقده ثبت نشده
پنجمین نشست تخصصی دبیرخانه چندپایه استانی مستقر در شهرستان نقده

پنجمین نشست تخصصی دبیرخانه چندپایه استانی مستقر در شهرستان نقده

بهمن 25, 1399 هیچ دیدگاهی برای پنجمین نشست تخصصی دبیرخانه چندپایه استانی مستقر در شهرستان نقده ثبت نشده
چهارمین نشست تخصصی دبیرخانه چندپایه استانی مستقر در شهرستان نقده

چهارمین نشست تخصصی دبیرخانه چندپایه استانی مستقر در شهرستان نقده

بهمن 21, 1399 هیچ دیدگاهی برای چهارمین نشست تخصصی دبیرخانه چندپایه استانی مستقر در شهرستان نقده ثبت نشده
سومین نشست تخصصی دبیرخانه چندپایه استانی مستقر در شهرستان نقده

سومین نشست تخصصی دبیرخانه چندپایه استانی مستقر در شهرستان نقده

بهمن 20, 1399 هیچ دیدگاهی برای سومین نشست تخصصی دبیرخانه چندپایه استانی مستقر در شهرستان نقده ثبت نشده