هشتمین نشست تخصصی دبیرخانه چندپایه استانی مستقر در شهرستان نقده

هشتمین نشست تخصصی دبیرخانه چندپایه استانی مستقر در شهرستان نقده

بهمن 29, 1399 هیچ دیدگاهی برای هشتمین نشست تخصصی دبیرخانه چندپایه استانی مستقر در شهرستان نقده ثبت نشده

هشتمین نشست تخصصی دبیرخانه چندپایه مستقر در شهرستان نقده روز چهارشنبه مورخه 99/11/29 برای سرراهبران و راهبران، مدیرآموزگاران و آموزگاران

هفتمین نشست تخصصی دبیرخانه چندپایه استانی مستقر در شهرستان نقده

هفتمین نشست تخصصی دبیرخانه چندپایه استانی مستقر در شهرستان نقده

بهمن 28, 1399 هیچ دیدگاهی برای هفتمین نشست تخصصی دبیرخانه چندپایه استانی مستقر در شهرستان نقده ثبت نشده

 در جهت تداوم راهبردهای آموزشی دبیرخانه چندپایه و لزوم تدوین خط مشی های آموزشی اثرگذار بر فرآیندهای تدریس و یادگیری

ششمین نشست تخصصی دبیرخانه چندپایه استانی مستقر در شهرستان نقده

ششمین نشست تخصصی دبیرخانه چندپایه استانی مستقر در شهرستان نقده

بهمن 26, 1399 هیچ دیدگاهی برای ششمین نشست تخصصی دبیرخانه چندپایه استانی مستقر در شهرستان نقده ثبت نشده

با نظر به سیاست های آموزشی ، تربیتی و راهبردی دبیرخانه چندپایه استانی و در ادامه نشست های تخصصی مجازی

پنجمین نشست تخصصی دبیرخانه چندپایه استانی مستقر در شهرستان نقده

پنجمین نشست تخصصی دبیرخانه چندپایه استانی مستقر در شهرستان نقده

بهمن 25, 1399 هیچ دیدگاهی برای پنجمین نشست تخصصی دبیرخانه چندپایه استانی مستقر در شهرستان نقده ثبت نشده

در پنجمین جلسه از سلسله نشست های دبیرخانه چندپایه استانی روز شنبه مورخه 25/11/99 دکتر عظیمی (کارشناس تکنولوژی آموزشی و

سومین نشست تخصصی دبیرخانه چندپایه استانی مستقر در شهرستان نقده

سومین نشست تخصصی دبیرخانه چندپایه استانی مستقر در شهرستان نقده

بهمن 20, 1399 هیچ دیدگاهی برای سومین نشست تخصصی دبیرخانه چندپایه استانی مستقر در شهرستان نقده ثبت نشده

در راستای سیاست های آموزشی دبیرخانه چندپایه و همچنین ایجاد بسترهای تبادل نظر و اشتراک گذاری یافته های آموزشی با

دومین نشست تخصصی دبیرخانه چندپایه استانی مستقر در شهرستان نقده

دومین نشست تخصصی دبیرخانه چندپایه استانی مستقر در شهرستان نقده

بهمن 19, 1399 هیچ دیدگاهی برای دومین نشست تخصصی دبیرخانه چندپایه استانی مستقر در شهرستان نقده ثبت نشده

روز یکشنبه مورخه 19/11/99 نشست تخصصی دبیرخانه چندپایه استانی مستقر در شهرستان نقده برای سرراهبران و راهبران، مدیرآموزگاران و آموزگاران